’t is buitengewoon mooi wonen aan het ''Scheur''

Home VvE Commissies Prikbord Media Links

Wonen in "de Furie"

Santplaet - Maassluis

Vereniging van Eigenaren …

Ieder appartementencomplex met één of meerdere koopappartementen moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben. Alle eigenaren zijn lid van de VvE. De VvE is eigenaar van het gehele complex en de individuele kopers hebben het recht om in het appartement van hun keuze te wonen, het z.g. appartementsrecht.

Ook bij De Furie, waar een mix is van koop- en huurappartementen is dat het geval. Maasdelta is eigenaar van een groot aantal appartementen en dus ook lid van de VvE.


Alle eigenaren hebben stemrecht in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het stemrecht per eigenaar is geregeld in de Splitsingsakte. De ALV vergadert ten minste eenmaal per jaar. De ALV kiest het bestuur van de VvE. Leden en bestuur kunnen voorstellen indienen in de ALV. Uitsluitend de ALV is beslissingsbevoegd. Het bestuur voert de besluiten van de ALV uit.

Binnen de VvE kunnen er een aantal commissies zijn.


Alle bewoners (huurders en eigenaren) kunnen lid zijn van één of meerdere commissies. In De Furie zijn dat :

- De Technische Commissie (TC). Het eerste aanspreekpunt bij storingen in de algemene ruimte van het complex (gangen, liften, schuifhek, etc.). Alle TC leden hebben ook de cursus “Veilig mensen bevrijden uit de lift” gevolgd en trainen met enige regelmaat.

- Groen- en Leefbaarheid Commissie. (G-LC). De leden hebben de tuin rondom het complex ontworpen en aangelegd en verzorgen ook het onderhoud. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het “aankleden” van de algemene ruimte.

- De Activiteiten Commissie (AC). De leden organiseren met enige regelmaat bewonersbijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsborrel, Koningsborrel, Fietstocht, Burendag, etc.

De Bewoners Commissie (BC) onderhoudt het contact tussen huurders en verhuurder. De BC is geen VvE commissie, maar de leden worden wel uitgenodigd in de ALV.


Huishoudelijk reglement

De Splitsingsakte schrijft ook voor dat de VvE een Huishoudelijk Reglement (HHR) moet hebben. Het gestelde in het HHR is van toepassing voor alle bewoners.


Onderhoud

Het VvE bestuur heeft er voor gekozen om het onderhoud aan gebouw (inclusief gevelelementen als raamkozijnen en balkon/terrasdeuren) en installaties uit te besteden.

Voor groot onderhoud, zoals op termijn vervanging van installaties en dakbedekking is er een reservefonds dat wordt gevuld uit een deel van de VvE bijdrage.

  

  Documentatie


  Huishoudelijk Reglement dd. 27.03.2019


  Schoonmaakschema MAKO - week


  Schoonmaakschema MAKO - maand/jaar  

  

  Bestuursleden


  Martha Vonk (52) - voorzitter

  Wil Leichtenberg (36) - secretaris

  Raymon Danser (148) - penningmeester

  Peter Keur (160) - algemeen adjunct

  Marloes Hut (Maasdelta) - lid


  e-mail